Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie je v obecném vyjádření přeměnou jiného druhu energie na energii elektrickou. Průmyslové odvětví, které se výrobou elektrické energie zabývá, je energetika.

Na počátku využití elektrické energie stál objev Voltova článku v roce 1800. Celé devatenácté století potom bylo ve znamení objevů elektrických zákonů, ale i praktického využití. Zásadním završením základního poznání elektrické energie byl objev elektronu v roce 1897.

První elektrárny vznikly na přelomu 19. a 20. století a šlo o jednoduché generátory napojené buď na parní stroj, nebo na vodní kolo. Nahrazením parního stroje parní turbínou vznikla tepelná elektrárna. Vodní kolo bylo později nahrazeno vodní turbínou.

Tepelné elektrárny fungují na principu ohřevu páry pohánějící parní turbínu. Ohřev páry se zajišťuje buď spalováním fosilních paliv, případně plynu nebo biomasy.

Mezi tepelné elektrárny je možné počítat elektrárny jaderné. Potřebné teplo pro ohřev vody a její přeměnu na páru se ale získává štěpnou reakcí v jaderném reaktoru, a to buď štěpením uranu 235 nebo plutonia 239.

Dalším specifickým druhem tepelné elektrárny je elektrárna geotermální, kde se potřebná energie získává z energie zemského jádra.

Solární elektrárny získávají energii ze slunečního záření. Na elektrickou energii ji přeměňují nejčastěji využitím fotoelektrického jevu ve fotoelektrických článcích.

Z kinetické energie přírodních mas získávají elektrickou energii větrné a přílivové elektrárny.

V České republice připadá hlavní podíl ve výrobě elektrické energie na tepelné elektrárny (66 procent) a na jaderné elektrárny (30 procent). Ve vodních elektrárnách se vyrobí 3,7 procentaelektrické energie a větrné a ostatní elektrárny mají podíl méně než jedno procento.