Úraz

Úraz představuje neočekávané a náhlé působení zevních sil či vlastní tělesné síly způsobující poškození zdraví či smrt. Toto působení nelze ovlivnit vůlí pojištěného.

Zevní síly, které se podílí na úrazu pojištěného, jsou různé. Patří mezi ně i utonutí, zásah blesku, působení nízkých či vysokých teplot, plynu, jedovatých látek atd.

Nelze uplatňovat nárok na pojistné plnění v případě, že je tělesné poškození zapříčiněné již existujícími úrazy či nemocemi. Rovněž nelze uplatňovat nárok při existující nemoci, která přispěla k úrazu, např. záchvatem, duševní poruchou či změnou psychického stavu.