Regulovaná cena elektřiny

Cena elektřiny byla v České republice regulována do liberalizace trhu s výrobou elektrické energie. Od 1.1.2006 skončila regulace ceny za silovou elektřinuEnergetický regulační úřad i nadále reguluje cenu za distribuci elektřiny, a to prostřednictvím cenových rozhodnutí. Ta vydává jednou ročně, vždy v listopadu s platností na následující kalendářní rok. Cenová rozhodnutí ještě dělí dle jednotlivých distribučních oblastí.

Regulovaná složka ceny elektrické energie obsahuje:

  • Cena za distribuci – celkovou cenu tvoří pohyblivá a pevná složka. Pohyblivá složka ceny je platbou za dodané a neodebrané množství elektrické energie v Kč/MWh – pokrývá tak náklady na ztráty v sítích. Ty jsou totiž přímo úměrné odběru elektřiny. Pevná složka ceny distribuce, tedy měsíční platba za rezervovaný příkon, se řídí podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe. Tato platba pokrývá fixní náklady dodavatele spojené se zabezpečením dodávky elektřiny a provozem odběrného místa.
  • Cena za systémové služby – tato položka pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na takzvané podpůrné služby na trhu. Někteří výrobci elektrické energie fungují v takzvaném pohotovostní režimu a provozovatel jim paradoxně platí za elektřinu, kterou nevyrobí – tyto elektrárny slouží jako okamžitá záloha pro případ výpadku jiného zdroje energie, nebo pro případ náhlé změny zatížení soustavy.
  • Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – z této sumy se pokrývá cenový rozdíl mezi výkupní cenou obnovitelné energie a cenou, za kterou se takto vyrobená elektřina skutečně prodá.
  • Cena za činnost operátora trhu – tato položka pokrývá náklady na služby společnosti OTE, a.s., tedy zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou a všechny statní služby k zajištění chodu energetického trhu.