Převod m3 na kWh

Spotřeba zemního plynu se měří v metrech krychlových. Dodavatelé ale zákazníkům účtují spotřebu v megawatthodinách, případně v kilowatthodinách. Jedna megawatthodina (MWh) je takové množství plynu, které odpovídá jedné megawatthodině tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

Vzorec výpočtu ceny plynu:

fakturovaná energie (MWh) = naměřený objem plynu (m^^3^^) * koeficient přepočtu * spalné teplo / 1000

Koeficient přepočtu (u nás stanoveno na 0,975) je technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku, teplotě a umístění plynoměru.

Spalné teplo v kWh/m3 (cca 10,5 kWh/m3) – průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období.

Přepočet spotřeby zemního plynu se provádí na standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15° C a 101,325 kPa.

Spalné teplo se vypočítává ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Orientační přepočet:

V případě zemních plynů, které jsou dodávány zákazníkům v ČR, lze z jednoho metru krychlovéhozemního plynu jeho dokonalým spálením získat přibližně 0,0105 MWh. Spotřebu naměřenou v metrech krychlových lze na megawatthodiny přibližně přepočítat vynásobením koeficientem 10,5 a vydělením 1000.