Pojistné plnění

Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co jí byla pojistná událost oznámena. Pokud nedojde do této lhůty k ukončení šetření pojistné události, je pojišťovna povinna sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit. Zároveň má pojišťovna povinnost poskytnout na žádost oprávněné osoby přiměřenou zálohu. Lhůtu 3 měsíců lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.