Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je upravená zákonem, a to především zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Případně může být upravená ještě dalšími předpisy. Pokud nejsou vztahy účastníků smlouvy upravené speciálními zákony, vychází se z občanského zákoníku.

Má-li být pojistná smlouva platná, musí obsahovat podstatné náležitosti. Mezi ně patří určení pojistitele a pojistníka, určení oprávněné osoby, bližší určení pojištění, vymezení pojistné události, vymezení doby a údaje o splatnosti + další náležitosti vyplývající z konkrétního pojišťovacího produktu.Pojistná smlouva má většinou písemnou formu. Nemusí ji mít v případě, že jde o krátkodobé pojištění, které se uzavírá na dobu kratší jednoho roku.

Z pojistné smlouvy vyplývají základní práva a povinnosti pojistitele i pojistníka. Pojistná smlouva může zaniknout uplynutím pojistné doby, nezaplacením pojistného, výpovědí, vzájemnou dohodou, odstoupením, odmítnutím pojistitele plnit či zánikem rizika.