Pojistitel

Pojistitel je ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost v pojistné smlouvě blíže označená. Jedná se tedy o Pojišťovnu s platnou licencí od Ministerstva financí.