Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba je fyzická či právnická osoba, která v případě smrti pojištěného má právo na pojistné plnění. Může jít i o skupinu osob. Kromě případu smrti to mohou být jiné okolnosti, které jsou dané pojistnou smlouvou. V některých případech je oprávněná osoba určená, ale pokud to tak není, práva nabývají osoby vyplývající ze zákona. Pojem „oprávněná osoba se používá u více pojistných produktů, nejčastěji u životního pojištění.