Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad se orgánem státní správy, který je pověřen výkonem státní správy v oblasti energetických odvětví.

Úřad vznikl 1. ledna 2001 podle zákona č. 458/2000 Sb. Ve své historii se zabýval nejprve liberalizací v odvětví elektroenergetiky a plynárenství a vytvořil funkční regulační rámec. Dalším z jeho hlavních úkolů byla ochrana zájmů spotřebitelů. Před deregulací cen elektřiny a plynu vydával cenová rozhodnutí i na v současné době neregulované části cen energií.

Oblasti činností Energetického regulačního úřadu se změnily s dokončením liberalizace energetiky a plynárenství.

Úlohy energetického regulačního úřadu

Regulace cen – úřad připravuje cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla – úřad připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu na podporu využívání obnovitelných zdrojů.

Ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů – úřad má na starosti výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

Ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí – úřad rozhoduje spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí.

Šetření soutěžních podmínek – úřad stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou aplynem a zabývá se analýzou fungování těchto trhů, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství.

Spolupráce s ÚOHS – při regulaci trhů s energiemi úřad spolupracuje s ÚOHS a s dalšími orgány státní správy.

Podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích – úřad rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, která je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích.

Výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích – úřad provádí dozor nad dodržováním zejména energetického zákona a zákona o cenách.