Cena plynu

Cena dodávek zemního plynu pro konečného zákazníka se, stejně jako cena elektrické energie, skládá z regulovaných složek za distribuci plynu a z neregulované sazby za spotřebovaný zemní plyn od nasmlouvaného dodavatele.

O výši regulované části ceny plynu rozhoduje Energetický regulační úřade a neregulovanou část ceny stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.

Regulované části ceny plynu:

  • Cena za přepravu plynu – pokrývá náklady na dopravu plynu z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav, doprava plynu z hranic do podzemních zásobníků a z podzemních zásobníků do vstupních bodů distribučních soustav.
  • Cena za distribuci plynu – pokrývá náklady na dopravu plynu systémem plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků. Cena je dvousložková, skládá se z pevné ceny za odebraný plyn v korunách za megawatthodinu. Fixní složkou je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v korunách za měsíc. Jedná se o cenu za schopnost distribuční soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy o připojení.
  • Cena za služby operátora trhu – pokrývá náklady operátora trhu, tedy společnosti zabývající se organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem. Cenu hradí zákazníci podle množství spotřebovaného ply­nu.

Neregulované části ceny plynu:

  • Cena za odebraný zemní plyn – její výši a strukturu stanovuje každý dodavatel zemního plynu. Významnou část činí cena za surovinu samotnou, výši dále ovlivňuje kurz koruny. Dalšími součástmi ceny jsou náklady na přepravu plynu k obchodníkovi, jeho uskladnění v podzemních zásobních a další náklady obchodníka. I tato cena se skládá z pevné měsíční sazby za odběrné místo (i ta je závislá na množství odebraného plynu a pohybuje se v pásmech, obdobně jako sazba za hodnotu hlavního jističe) a ceny skutečně dodaného zemního plynu.