Cena elektřiny

Výsledná cena dodávky elektřiny pro konečného zákazníka je složena z regulované a z neregulované složky.

Regulovaná cena elektřiny pokrývá náklady na činnosti přirozeně monopolního charakteru, tedy veškeré činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi, a dále se zajištěním stability elektroenergetického systému z technického i obchodního hlediska.

Druhou podstatnou částí výsledné ceny elektřiny je cena silové elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé a je smluvní záležitostí. Tato složka ceny není regulována.

Regulované součásti ceny:

  • Cena za distribuci – je rozdělena na pohyblivou a pevnou složku. Pohyblivá složka ceny distribuce, tedy platba za odebrané množství elektrické energie v Kč/MWh, kryje náklady na ztráty v sítích, které jsou přímo úměrné odběru elektřiny. Pevná složka ceny distribuce (měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe) respektuje fixní náklady dodavatele spojené se zabezpečením dodávky elektřiny.
  • Cena za systémové služby – pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých poskytovatelů. To jsou pohotovosti těch elektráren, které přímo nevyrábí elektřinu, ale pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku či náhlé změny zatížení.
  • Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – kompenzace pro výrobce elektřiny z alternativních zdrojů, kteří mají vyšší výrobní náklady než je konečná cena elektrické energie.
  • Cena za činnost operátora trhu – úhrada služeb společnosti OTE, a.s., tedy zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou a další služby k zajištění chodu energetického trhu.

Neregulovaná součást ceny:

  • Cena za silovou elektřinu – platba pro dodavatele elektrické energie, kterého si vybere koncový zákazník. Skládá se z pevné měsíční sazby a z ceny odebrané elektřiny.

Daň z elektřiny:

  • Státem uzákoněná sazba daně, vztahující se k množství spotřebované elektrické energie. Platí se z veškeré spotřebované elektřiny s výjimkou elektřiny vyrobené v obnovitelných zdrojích. Zavedena byla s účinností od 1.1.2008 a jejím motivem byl tlak na úsporu energií.