Pohřebné

Pohřebné je sociální dávka určená na vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti či jeho rodiči. Výše pohřebného činí 5 000 Kč. Částku stanovuje zákon č. 117/1995 Sb. Patří mezi jednorázové sociální dávky. Peníze se vyplácí zpětně.

Kdo má nárok na pohřebné

Jak už jsme si výše uvedli, pohřebné je dávkou, na který má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti či jeho rodiči, např. Zemře-li matka samoživitelka s nezaopatřeným dítětem, bude jakékoliv osobě, která ji vypraví pohřeb, tato částka proplacená, a to bez toho, aby se posuzovali příjmy této osoby.
Podmínkou je, aby nezaopatřené dítě či rodič nezaopatřeného dítěte, měli ke dni úmrtí trvalý pobyt v na území České republiky. Výjimku tvoří pohřeb dítěte, které se narodilo mrtvé.
Podmínka trvalého pobytu může být prominuta Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v odůvodněných případech. Pokud byla zesnulá osoba občanem jiného státu EU a v den svého úmrtí vykonávala výdělečnou činnost, pobírala starobní důchod, dávky v nezaměstnanosti či byla zdravotně pojištěná v ČR, bude vyžadován příslušný doklad – pracovní smlouva, živnostenský list, potvrzení o nároku na dávky v zaměstnanosti atd.
Pokud nárok na pohřebné nebyl uplatněný do jednoho roku ode dne pohřbu dotyčného, zaniká.
Bude-li vám nárok zamítnutý a zároveň budete mít pocit, že je tak učiněno neoprávněně, můžete podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který o zamítnutí rozhodl.

Jak požádat o pohřebné

Pokud jsou splněné podmínky pro výplatu pohřebného, žádá si o něj osoba, které vznikl nárok, a to prostřednictvím speciálního formuláře k tomu určenému. Žádost se podává na úřadu práce, konkrétně na pobočce dle trvalého bydliště. Kromě něho bude dotyčný potřebovat ještě běžné osobní doklady, úmrtní list a fakturu či účtenku, která dokladuje zaplacení pohřbu. Dále je nutný mít doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení. Tento doklad vám vydá pohřební ústav.