Využití energetických plodin

Energetickými plodinami jsou označované rostliny, které se pěstují pro energetické využití. Výsledná sklizeň se nazývá biomasa. Ta se dále používá pro přímé spalování, anaerobní digesci, zplynování či výrobu kapalných biopaliv atd. Energetické plodiny mohou mít dřevinný i bylinný charakter. Jde-li o dřevinné plodiny je důležitým předpokladem, aby patřily mezi rychle rostoucí dřeviny.

Má-li být pěstování plodin efektivní, musí být vybrány takové rostliny a dřeviny, které se pro energetické využití hodí nejlépe. Pěstování energetických plodin v České republice má velký potenciál, což je dáno přebytkem zemědělské půdy, která aktuálně není používána k produkci rostlin. Nutné je však najít plodiny, jimž se budou v našich klimatických podmínkách dobře dařit.

Energetické plodiny se sklízejí jednou ročně u jednoletých a víceletých rostlin a jednou za tři až pět let u rychle rostoucích dřevin.

Biomasa
Biomasa

Energetické plodiny se v České republice sklízejí běžnými zemědělskými stroji. Rostliny se nechají proschnout a poté se lisují do velkých balíků. U dřevin se dále plodiny drtí na hrubé kousky.

Pěstování energetických rostlin je upraveno právními předpisy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Obecné předpoklady energetických plodin

Energetické plodiny by měly splňovat následující předpoklady:

  • přeměnitelnost na biomasu: Všechny rostliny lze přeměnit na biomasu, některé však snadněji a za kratší dobu. Ty je třeba volit pro pěstování za energetickými ú­čely.
  • velký obsah sušiny: Mají-li plodiny v době sklizně velký obsah vody, jsou pro energetické využití nevhodné.
  • vysoká výhřevnost: Musí se vyplatit je pěstovat. Z praktických i ekologických důvodů je také nutné, aby měly nízký obsah popela.
  • nenáročnost na vodu a živiny: Důležitým předpokladem jsou minimální finanční náklady.
  • odolnost proti škůdcům: Energetické plodiny by neměly být snadno zničitelné.

Výhody a nevýhody energetických plodin

Hlavními výhodami energetických plodin je získání obnovitelného zdroje energie, šetrnost vůči životnímu prostředí a velká perspektiva do budoucna.

Nezanedbatelnou výhodou však je i zachování zemědělské půdy, která i nadále plní svůj účel. Neleží ladem, ani není poškozovaná výstavbou různých objektů.

Další výhodou energetických rostlin, především těch víceletých, je protierozní efekt. Ornice se díky nim udrží tam, kde má. Není nutné pole zatravňovat.

Nevýhody pěstování energetických plodin lze spatřovat ve vysokých investičních nákladech při zakládání plantáže a vysoké sklizňové vlhkosti (dle konkrétní plodiny).

S ohledem na náklady je efektivnější upřednostnit pěstování vytrvalých bylinných rostlin před rychle rostoucími dřevinami. Odpůrci energetických plodin uvádějí také jako nevýhodu riziko tzv. potravinové bezpečnosti. Některé energetické plodiny byly totiž původně vyráběné pro potravinářství, což může vést k zvyšování cen potravin.

Druhy energetických plodin

Energetické plodiny musí být schváleny, alespoň v případě, že chcete pěstovat ty, které se k tomuto účelu zatím nepoužívají. V současné době se však pěstují rozmanité druhy energetických plodin. Podle jejich charakteru je dělíme do několika skupin:

  • Lignocelulózové energetické plodiny: Jsou charakteristické nízkou zátěží pro životní prostředí, ale také vysokými výnosy, nízkými nálady a možností využívat pro jejich pěstování i méně kvalitní půdu. Do této skupiny patří dřeviny (vrby, olše, akáty…), obiloviny, travní porosty (sloní tráva, trvalé travní porosty a chrastice), ale také další rostliny – čirok, šťovík krmný, křídlatka, sléz topolovka, konopí seté atd.
  • Olejnaté energetické plodiny: Zahrnují především slunečnici, len a řepku olejnou.
  • Škrobnato-cukernaté energetické plodiny: Do této skupiny patří brambory, cukrová řepa, kukuřice, obilí či topinambur.

Dále se pro výrobu biomasy používají i zbytky ze zemědělské prvovýroby. Mezi ně patří především obilná sláma, kukuřičná řepka, trávní porosty atd. Biomasa je dále vyráběná z komunálního odpadu a odpadů ze živočišné výroby.

Mohlo by vás zajímat