Vdovský důchod

Vdovský důchod představuje sociální dávku určenou vdově či vdovci v případě úmrtí jejich partnera. Nárok na vdovský důchod vychází ze zákona o důchodovém pojištění.
Výše vdovského vdoveckého důchodu je složená ze dvou částek – ze základní výměry a z procentuální výměry.
Základní výměra důchodu se stanovuje procentní sazbou, konkrétně 8 % z průměrné mzdy. Výše procentní výměry je 50 % procentní výměry starobního či invalidního důchodu (pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti).
Vdovský důchod může být vyplacen až pět let zpětně. Pokud se pozůstalí znovu vdá i ožení, nárok na vdovský důchod mu zaniká.

Kdo má nárok na vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod vzniká vdově nebo vdovci po zemřelém partnerovi, který pobíral starobní či invalidní důchod, nebo který splní ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní či starobní důchod. Vzniká na něj nárok, i když dotyčný zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, či měl nárok na předčasný důchod.
Vdovský a vdovecký důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti partnera. Pokud však jsou splněné určité podmínky, má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod i v dalším období (trvale), a to v případě, že pozůstalá osoba pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby ve stupni I až IV, pečuje o své rodiče či rodiče zemřelého partnera (tato osoba musí žít ve společné domácnosti s pozůstalým a být závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV), dosahuje invalidity třetího stupně, dosáhne-li věku alespoň o čtyři roky nižšího než činí důchodový věk.
Pokud uvedené podmínky pro delší plnění vdovského či vdoveckého důchodu nevzniknou hned po smrti, ale zároveň do dvou let od zániku předchozího nároku, může osoba znovu požádat o vdovský důchod. Nárok na vdovský důchod se totiž nepromlčuje.

Jak požádat o vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod nevzniká automaticky. Je nutné o něj požádat. Pozůstalý v tomto případě předkládá občanský průkaz (jde-li o cizince pak pas či povolení k pobytu), úmrtí list zesnulého a oddací list.
Pokud osoba, která zemřela, ještě nepobírala důchod, je nutné také předložit všechny doklady, jež se běžně předkládají k žádosti o starobní důchod.
Formulář se žádostí o vdovský/vdovecký důchod si můžete vyzvednout na pobočce správy sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště. Tam se žádost také odevzdává. O rozhodnutí o schválení nároky od České správy sociální zabezpečení se dozvíte po vyhodnocení všech podkladů.