Rozvody teplovodních soustav a jejich materiály

Teplovodní otopné soustavy zajišťují teplo ve většině domácností, což je dáno jejich četnými výhodami, především velkou teplotní kapacitou, snadnou regulací (důležité z hlediska úspor), ale i splněním hygienických aspektů. Tuto energii je potřeba od zdroje do cíle přenést co nejefektivněji.

Kromě teplovodních otopných soustav rozlišujeme ještě parní a teplovzdušné otopné soustavy.

Potrubní rozvody – obecně

Potrubní rozvody představují technické zařízení, které se skládá z různých trubek.** Slouží k dopravě kapalin, plynů a dalších materiálů.**

Potrubí se vyrábí z různých materiálů a je důležité, aby splňovala základní vlastnosti, kterými je ochrana před poškozením, nepropustnost atd. V případě přenosu tepelné energie, musí být potrubí přizpůsobeno tak, aby nedocházelo ke ztrátě přenášeného tepla do okolí.

Potrubí se dělí podle mnohých kritérií, např. podle tlaku (podtlakové, nízkotlakové a vysokotlakové), podle druhu spoje (svařované, šroubované, přírubové, hrdlové, pájené…), podle umístění (vnitřní, vnější, dálkové, tranzitní), podle přepravované látky (vodní, parní, plynové, ropné atd.).

Potrubí teplovodního vytápění

Úkolem potrubí u teplovodního vytápění je cirkulace vody v okruhu zdroj tepla – otopné těleso – zdroj tepla. Potrubí se skládá z ležatého potrubí, stoupacího potrubí a připojovacího potrubí, na které se napojují otopná tělesa.

Základní parametry potrubních rozvodů

U potrubních rozvodů se zkoumá několik základních parametrů. Těmi hlavními jsou:

 • jmenovitá světlost: Jde o údaj, pro jednotné označování velikosti komponentů. Týká se to především vnitřního a vnějšího průměru, tloušťky stěn, délky trubky či průměru závitu měřeného v závitových ocelových trubkách.
 • jmenovitý tlak: Označuje se tak skupina pracovních přetlaků. Jsou odstupňovány podle skupiny pracovních teplot.
 • pracovní teplota: Tímto pojmem označujeme maximální dovolenou trvalou teplotu, která může působit na materiál potrubí.
 • montážní teplota: Je to minimální teplota, při které ještě může být s materiálem manipulováno.
 • délková roztažnost: Je to jev, při kterém vlivem teploty dochází ke změně délky tělesa. U většiny látek platí, že čím je větší teplota, tím se více rozpínají. To je dáno rychlejším pohybem molekul v nich.
 • životnost: Určuje, jak dlouho materiál vydrží.
 • odolnost materiálu proti korozi: Je různá. Způsobuje ji působení vody na kovy. Lze ji úpravami omezit, ale úplně zabránit jí nelze.

Materiály potrubních rozvodů

Při výběru vhodného materiálu na konkrétní potrubí je třeba zvážit různé aspekty. Důležité je, aby potrubí mělo dlouhou životnost a zajišťovalo bezpečný provoz.

Při výběru je třeba brát v potaz všechny vlastnosti konkrétního materiálu, provozní podmínky, vedení a montáž rozvodů, uvedení do provozu, záruční podmínky atd.

Kovové potrubí

Potrubí z oceli

Rozšířené je ocelové potrubí. Pro tyto účely lze použít černé trubky bez povrchové úpravy. Pro větší průměry jsou volené hladké bezešvé trubky. Ke spojení potrubí z tohoto materiálu dochází svařováním plamenem či elektrickým obloukem.

Výhodami ocelových potrubních rozvodů jsou především dobré mechanické vlastnosti, nízká teplotní délková roztažnost. Nevýhodou oceli je nízká odolnost proti korozi.

Potrubí z mědi

Měděné trubky se vyrábí podle německé normy, která garantuje rozměr, tloušťku stěn, kvalitu použitého materiálu a pevnost v tahu. Potrubí z mědi rozlišujeme na měkké, poloměkké a tvrdé.

Měděné trubky mohou mít povrch holý, oplášťovaný PVC a předizolovaný. Spojit je lze šroubením, lisováním či kapilárním pájením.

Výhodou měděných trubek oproti ocelovým je, že odolávají korozi. Z dalších jejich výhod to je velká pevnost, menší tlaková ztráta (to je dáno tím, že vnitřní strany měděných trubek jsou hladší než u ocelových trubek) a možnost použití malých tlouštěk stěn potrubí.

Nevýhodou je větší teplotní délková roztažnost, a to až o cca 40% oproti oceli. Na druhou stranu je mnohem menší než u plastových trubek.

Ochrana kovového potrubí proti korozi

V kovových potrubích se tvoří koroze. Vzniká přítomností kyslíku v otopné vodě. Koroze je buď povrchová či bodová. Korozi lze omezit dodržením PH otopné vody a dodržením maximálních rychlostí proudění otopné vody v potrubí.

Plastová potrubí

Použití plastů u potrubí je omezené tlakem, teplotou, životností a bezpečností. Na potrubí nelze použít všechny druhy plastů. Výhodami plastového potrubí je menší hydraulická ztráta, lehkost potrubí a odolnost vůči korozi. Plastové potrubí se snadněji a rychleji montuje, a to svařováním natupo nebo mechanickými spojkami.

Nevýhodou je vysoká teplotní délková roztažnost, nižší tlaková odolnost a difúze kyslíku stěnami potrubí.

Hodí se nejlépe pro hvězdicové otopné soustavy. U nich je ocelové rozvodové potrubí nevhodné. Platové potrubí se nepoužívá u klasických otopných soustav.

Některé konkrétní plasty používané na výrobu potrubí:

 • chlorované PVC: Vyrábí se v různých variantách a je až do 120oC. Při jeho koupi je nutné rovnou pořídit i tvarovky od stejného výrobce. Jiné by nepasovaly.
 • vrstvená potrubí s kovovou vložkou: Je s hliníkem, který chrání otopnou soustav proti difúzi kyslíku. Nevýhodou je vyšší cena.
 • PVDF (polyvinyliden­fluorid): Má vysokou odolnost až do 140oC, dobře se zpracovává a nestárne tak rychle. Výhodou jsou i dobré mechanické vlastnosti. Je však dražší.
 • polybuten
 • statický polypropylen

Potrubí z více vrstvených materiálů

Existuje více variant těchto potrubí:

 • dvouvrstvá trubka: vnitřní vrstva z uhlíkové oceli a vnější z plastu či vnitřní vrstva z plastu a vnější z kovové folie
 • třívrstvá trubka: většinou vnitřní vrstva z plastu, střední ze svařované hliníkové trubky a vnější vrstva z plastu (ochranná funkce)

Mohlo by vás zajímat