Nezapomínejte na revize plynových kotlů

Revize plynových zařízení

Revizi plynových kotlů upravuje vyhláška 85/1978 Sb., na základě které musí osoba zodpovědná za plynové zařízení zajistit revizi plynových zařízení nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení.

Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Je třeba kontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by oxid uhelnatý, který je nebezpečný. Tento servis kotle tedy představuje především preventivní opatření. Následky totiž mohou být katastrofální.

Kromě revizí se musí každoročně provádět servisní kontroly, a to s výjimkou roku, ve kterém se provádí revize. Osoby, které jsou odpovědné za provoz plynového kotle, musí nejen zajišťovat revize, ale také mají povinnost ověřit způsobilost revizního technika, zajistit přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu, odstranit zjištěné závady a případně kontaktovat příslušné orgány. Dále je jejich povinností kontrolovat pravidelně odvod zplodin atd.

Kromě pravidelných revizí po třech letech je třeba ještě k revizi přistupovat v případech, kdy zařízení bylo více než půl roku mimo provoz, po skončení zkušebního provozu, po úpravě či zásahu, který by mohl mít vliv na bezpečnost zařízení a po přestávce fungování zařízení z důvodu poruchy či nehody. Nepodceňujte nebezpeční, které může nastat! Zajistěte servis plynového kotle před začátkem zimního období.

Kdo a jak provádí revizi plynových zařízení

Revizi vždy musí provádět kvalifikovaný pracovník, tj. revizní technik mající platné osvědčení nutné pro provádění revizí plynových zařízení.

Úkolem revizního technika je především:

 • provést vizuální prohlídku zařízení
 • zkontrolovat funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích prvků
 • zkontrolovat funkci odtahových systémů, větrání a celkovou funkci plynového kotle
 • zkontrolovat přítomnost oxidu uhelnatého

Revizní technik se při kontrole zaměřuje i na spoje, ventily a další části plynového zařízení. Po provedení revize obdržíte revizní zprávu, která je dokladem o provedení revize. Tato zpráva musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
 • datum kontroly
 • místo kontroly
 • rozsah kontroly
 • údaje o měření a vyzkoušení plynového kotle
 • zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění
 • podpis pracovníka, který kontrolu provedl

Tuto zprávu uchovejte, slouží pro Vaši ochranu v případě špatně provedené revize.