Přípojka elektřiny

Přípojka elektřiny nízkého napětí je zařízení připojující konkrétní domácnost k distribuční soustavě, jež v dané oblasti distribuuje elektrickou energii. Ne vždy musí elektrická přípojka sloužit k připojení jedné nemovitosti. Lze na ní připojit více nemovitostí. Je však samozřejmě nutný souhlas vlastníka přípojky. Každý, kdo vlastní elektrickou přípojku, musí zajišťovat její provoz, údržbu a případné opravy. Jeho úkolem je dělat maximum, aby zanedbáním přípojky elektřiny nedošlo k ohrožení života či zdraví nebo poškození majetku. Majitel přípojky může o převzetí zodpovědnosti požádat provozovatele distribuční soustavy, který se za úplatu bude o přípojku elektřiny starat za něj. Přípojky elektřiny dělíme podle způsobu provedení, a to na:

  • přípojky provedené venkovním vedením
  • kabelovým vedením
  • kombinací obou způsobů.

Přípojka elektřiny začíná místem odbočení od rozvodného zařízení společnosti, která dodává elektřinu odběrateli. Končí nejčastěji v hlavní domovní skříni.

Žádost o přípojku elektřiny

Na elektrickou přípojku nevzniká automatický nárok. Žadatel musí splnit zákonné podmínky- těmi hlavními jsou způsobilost místa, způsob a termínu v souladu s technickými normami a právními předpisy. Důležitý je souhlas vlastníka nemovitosti. Většinou je jím ten, který o přípojku elektřiny žádá.

Potřebujete-li elektrickou přípojku pro zajištění odebírání elektrické energie, je nutné podat „Žádost o připojení k distribuční soustavě“. V žádosti uvádíte druh a velikost odběru kvůli příkonu stavby. Žádost se podává na pobočce energetické společnosti v místě vašeho bydliště.

Kromě podání žádosti musí dotyčný zajistit i vypracování projektové dokumentace k nemovitosti. Než dojde k řešení elektrické přípojky, je zapotřebí získat stavební povolení. Na základě vašich podkladů zjistíte, zda nebude nutné posílit elektrické vedení, aby vám mohlo být vyhověno. Pokud ano, budete se muset podílet na nákladech souvisejících s posílením.

Postačí-li elektrická přípojka do 50 metrů, podepisuje žadatel pouze „Připojení uživatele k distribuční sítě“. Ostatní si distributor elektrické elektřiny zařizuje sám. V tomto případě je elektrická přípojka zdarma.

Cena přípojky elektřiny

Náklady na zřízení elektrické přípojky platí člověk, v jehož prospěch došlo k jejímu zařízení. Ten, kdo přípojku elektřiny zaplatil, ji také vlastní. A jaká je cena přípojky elektřiny? Přípojka elektřiny je do 50 metrů zdarma, a to od roku 2005. Předtím byly všechny přípojky elektřiny zpoplatněné. Přípojky elektřiny nad 50 metrů hradí vlastník nemovitosti. Cena se odvíjí od délky přípojky.

Používání elektrické přípojky se zpoplatňuje, a to podle hodnoty hlavního jističe. Sazba elektřiny je ovlivněná právě hodnotou hlavního jističe a druhým faktorem ovlivňujícím sazbu elektřiny jsou tarify. Rozlišujeme jednotarifovou či dvoutarifovou sazbu. U dvoutarifových sazeb se mění vysoký a nízký tarif podle předem určených hodin. Ne každému se dvoutarifové sazby vyplatí.