Přídavek na dítě

Přídavek na dítě představuje dlouhodobou dávku určenou rodinám s dětmi. Poskytuje se ve třech výších odvíjejících se od věku dítěte. U nezaopatřeného dítěte do 6 let je přídavek 500 Kč měsíčně, od 6 do 15 let 610 Kč měsíčně a u nezaopatřených dětí ve věku od 15 do 26 let to je 700 Kč měsíčně.

Přídavek je určený ke krytí nákladů, jež jsou spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

 

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě vzniká rodinám, jejich příjem nepřesahuje 2,4 násobek životního minima.
Životní minimum je zákonem stavené hranice minimálního příjmu. Jde o částku, které je považovaná za nezbytně nutnou k úhradě základních životních potřeb. Pro rok 2014 je životní minimum pro jednotlivce stanovené ve výši 3 410 Kč měsíčně.
Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní rok a do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek.
Další podmínkou pro získání přídavku na dítě je trvalý pobyt na území České republiky žadatele. U cizinců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je možné přídavek poskytnout až po uplynutí jednoho roku ode dne hlášení pobytu v ČR.

Jak podat žádost o přídavek na dítě

Žádost o přídavek na dítě podává do zletilosti dítěte jeho zákonný zástupce či osoba zmocněná soudem či zákonem za dítě jednat. Touto osobou může být poručník či pěstoun. Děti nad 18 let mohou žádost podat samy.
Splňujete-li podmínky pro tuto sociální dávku, podejte si písemnou žádost o přídavek na dítě na předepsaném formuláři. Žádost se podává na Úřad práce České republiky (na krajskou pobočku).
Společně se žádostí se předkládá průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list, nad 15 let rovněž jejich občanský průkaz.
Z dalších dokladů je ještě nutné vyplnit „Doklad o výši ročního příjmu“, případně „Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky“, „Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobu“. U dítěte ve věku do 15 – 26 let ještě „Potvrzení o studiu“ nebo „Potvrzení o zdravotním stavu, případně „Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz“ či „Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku“.