Nová zelená úsporám: Dotace na zateplení rodinných domů

Chystáte se zateplit dům či zajistit jiná opatření vedoucí k energetickým úsporám? V tom případě se jistě zajímáte o státní dotace související s touto oblastí. Program Zelená úsporám se vyvíjel a nyní má novou podobu s názvem „Nová zelená úsporám“. Co byste o něm měli vědět, zajímáte-li se o dotaci propodporu vašeho „zeleného“ bydlení?

Jak se vyvíjel program „Zelená úsporám“

Program Zelená úsporám byl poprvé představený 7. dubna 2009, a to tehdejším ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem, jeho náměstkem a ředitelem Státního fondu životního prostředí. Příjem žádostí o podporu z dotačního programu byl zahájen 22. dubna 2009.

Peníze na dotaci byly čerpány z peněz emisních povolenek, které se České republice podařilo prodat zahraničním investorům do Japonska. Peníze byly však vázané jen na možnost využití v oblasti „ekologického“ neboli „zelené“ bydlení. Díky tomu projekt vznikl.

Dne 29. října 2010 došlo k přerušení dotačního programu. K přerušení došlo náhle za účelem kontroly a vyhodnocení žádostí, kterých bylo více, než se původně předpokládalo. V roce 2011 se program znovu rozjel a roku 2012 skončil definitivně. Hned po jeho ukončení začalo plánování nového programu, který by ho nahradil. Na základě toho vznikl program Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám je nástupcem programu Zelená úsporám a jeho cílem je v letech 2013 až 2020 poskytovat finanční podporu pro novostavby budov určených pro bydlení i pro veřejné stavby. Finanční podpora se týká i rekonstruování staveb. Základní podmínkou je docílit energetické úspory.

Rozpočet programu Nová zelená úsporám přesahuje jednu miliardu a je ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. V plánu je získat další peníze z dražby emisních povolenek. K navýšení rozpočtu by mělo dojít koncem roku

Blíže k programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám byl v květnu 2013 představen vládě ČR ministrem Tomášem Chalupou. Žádosti v rámci programu se budou přijímat od srpna 2013 a už na podzim dojde k prvním výplatám peněz.

Program Nová zelená úsporám pohotově zareagoval i na povodně, které v červnu zasáhly Českou republiku. Těm, kteří jí byli postižení, budou moci žádat o dotaci za výhodnějších podmínek.

Výše podpory z dotace se odvíjí od konkrétních prací. Nejnižší dotací je 30% a nejvyšší je 50%.Chcete-li dosáhnout nejvyšší dotace, musí energetická opatření vést ke snížení roční spotřeby tepla o 60%.

Zaměření programu Nová Zelná úsporám

Program se zaměřuje na snižování energetické náročností současných staveb, tedy na rekonstrukce, ale soustředí se i na výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností (pasivní a nízkoenergetické domy).

Dále je dotace určená na efektivní využití zdrojů energie a na přípravu, která to umožní realizovat. Za přípravu je považováno zpracování odborných posudků a dalších potřebných dokumentů.Dotace jsou určené pro vlastníky soukromých i veřejných budov.

Nejdříve se mohou na podporu obrátit ti, kteří se chystají na komplexní rekonstrukci rodinných domů. Dotace jsou na jejich zateplování. Podmínkou je vyměnit nevyhovující zdroje vytápění, tj. výměna zdrojů tepla na tuhá paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle atd.). Peněžní podporu lze uplatnit rovněž na instalaci termických solárních systémů, instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací atd. Získat můžete i bonus za kombinaci vybraných opatření.

Zateplení střechy
Zateplení střechy

Program je významný i tím, že díky němu bude vytvořeno nebo se udrží desítky tisíc pracovních míst, což bude mít pozitivní dopad na ekonomiku naší země. Oživení ekonomiky se dotkne státního rozpočtu i podnikatelské sfé­ry.

Podmínky pro udělení dotace

O dotaci z programu Nová zelená úsporám mohou žádat fyzické i právnické osoby rodinných domů. Osoba musí podléhat daňové povinnosti (daň z nemovitosti). Z dalších podmínek to je:

 • využití materiálu, technologií a výrobků ze seznamu výrobků a technologií a Seznamu odborných dodavatelů uvedených na oficiálním webu programu Nová Zelená úsporám
 • využití dotace na rodinný dům schválený k užívání před 1. 7. 2007, práce na rodinném domě musí být dokončené po 1. lednu 2013
 • energetická vztažná plocha pro realizaci nesmí přesáhnout 350 m2

Jak si zažádat o dotaci?

A jaké kroky musíte podniknout, chcete-li si zažádat o dotaci z programu Nová Zelná úsporám?

 • Nejdříve si najděte odborníka, který vám zpracuje odborný posudek skládající se z projektové dokumentace a energetického posudku. Oborníkem musí být jen pověřený specialista. Jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Následně je nutné, abyste svůj stavební záměr projednali se stavebním úřadem.
 • Součástí žádosti o podporu je tzv. „krycí list technických parametrů“. V něm bude soupis všech sledovaných technických parametrů a také výkaz výměru provedených opatření. Krycí list musíte podepsat vy a zpracovatel odborného posudku.
 • Vyplníte elektronickou žádost o podporu. Najdete ji na oficiálních webových stránkách programu ((http://www.nzu2013.cz). Žádost o podporu lze provést pouze elektronicky. Pokud tuto možnost nemáte, navštivte některý krajské pracoviště, na kterém vám to bude umožněno.
 • Nejsou-li finanční prostředky z fondu vyčerpány, úspěšně se evidujete a na základě toho se vám vygenerují písemnosti, které s dalšími nutnými přílohami doručíte Fondu. Musíte tak učinit do osmi kalendářních dnů od elektronické evidence. V

opačném případě vaše žádost zaniká. Seznam všech příloh je dán Směrnice MŽP č. 9/2013.

 • Fond provede kontrolu, a pokud zjistí nějaké nedostatky, písemně vám o tom dá vědět. V určené lhůtě je budete muset opravit. Nutné je také realizovat stavební záměr.
 • Bude-li vše v pořádku, dojde k posouzení žádosti a rozhodne se o povolení dotace. O rozhodnutí budete písemně informováni.
 • Poté následuje závěrečné vyhodnocení žádosti, na jehož základě s vámi bude uzavřená Smlouva o poskytnutí podpory. Do 90 dní od uzavření smlouvy vám bude dotace vyplacená na váš bankovní účet.

Mohlo by vás zajímat