Mimořádná okamžitá pomoc: Sociální dávka od státu

Mimořádná okamžitá pomoc představuje sociální dávku v situaci nepříznivého a mimořádného charakteru. Jde o jednorázovou dávku. V mnoha případech bývá vyplacená formou přímé úhrady výdaje, na který je sociální dávka žádána. Měla by být vyplacená co nejdříve. Nelze ji však nárokovat. To znamená, že správní úřad sám rozhodne, jestli mimořádná okamžitá pomoc žadateli náleží. Výše dávky se liší podle toho, o jakou konkrétní pomoc má jít.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Může nastat několik situací, kdy dotyčnému vznikne nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Mezi ně patří:
hrozící újma na zdraví: Újma na zdraví hrozí kvůli nedostatku finančních prostředků. Zároveň jde o jedince, který nesplňuje podmínky pro opakované dávky v hmotné nouzi. Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout do částky dosahující existenčního minima.
vážná mimořádná událost: Patří sem různé katastrofy (povodně, vichřice, zemětřesení, požár, havárie atd.). Poskytuje se osobám, které nedokážou nepříznivou událost překonat vlastními silami. Maximální výše této sociální dávky činí patnáctinásobek životního minima jedince.
chybějící finanční prostředky na úhradu nezbytných nákladů: Tyto náklady mohou souviset s pořízením či opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, výdaje spojené se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí atd.
pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením: Jedná se o osoby, které byly propuštěné z výkonu vazby či z výkonu trestu odnětí svobody, dále je určená osobám po ukončení léčby závislostí, po propuštění ze školského zařízení pro výkonu ústavní či ochranné výchovy atd. V těchto případech může být sociální dávka poskytnutá do výše 1 000 Kč.

Jak žádat o mimořádnou okamžitou pomoc

Splňujete-li nároky na udělení mimořádné okamžité pomoci, vyplňte příslušný formulář. Podává se na úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Předkládají se i další doklady dle situace, pro kterou dotyčný žádá mimořádnou okamžitou pomoc.
Jak už jsme si uvedli, tuto sociální dávku si nelze nárokovat. Pokud však bude dotyčnému zamítnutá, má možnosti odvolat se. V tomto případě žádost posuzuje krajský úřad.
Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc se posuzuje na základě šetření v domácnosti, kde pracovník úřadu mapuje sociální situaci a tím i potřebnost dávky.