Jak získat ošetřovné

Ošetřovné je sociální dávkou, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocného člena domácnosti. Ošetřovné vychází ze zákonu o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.).

Po dobu, kdy je osobě vypláceno ošetřovné, nemá nárok na mzdu. Právě ošetřovné je její kompenzací. Výše ošetřovného za kalendářní den je 60 % denního vyměřovacího základu. Základ se spočítá z průměrného příjmu za předchozích 12 měsíců.
Nevzniká v období, kdy měl mít zaměstnanec pracovní volno a za období pracovního klidu.
Osoba, která pobírá ošetřovné, a tudíž se o nemocného stará, může být vystřídána, ale pouze jednou.
Ošetřovné je poskytováno jen v tzv. „podpůrčí době“. Ta je nejdéle 9 kalendářních dnů či 16 kalendářních dnů, pokud jde o zaměstnance majícího v trvalé péči minimálně jedno dítě do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. Podpůrčí doba se počítá od prvního dne potřeby ošetřování či péče.

Kdo má nárok na ošetřovné

Jak už bylo výše uvedené, nárok na ošetřovné vzniká zaměstnanci, který nemůže pracovat, protože se musí starat o nemocného člena domácnosti. Také na něj vzniká nárok té osobě, jež se stará o dítě mladší 10 let, které je sice zdravé, ale ze závažného důvodu bylo zavřeno školní či dětské zařízení, jež navštěvuje. Těmito důvody je havárie, mimořádná opatření při epidemii či jiné nepředvídatelné události a v případě nařízené karantény ve školském zařízení.
Dále pokud fyzická osoba, která o dítě pečuje, onemocněla, zranila se, porodila či u ní byla nařízená karanténa a z těchto důvodů nemůže pečovat o dítě.
Hlavní podmínkou je, že osoba, která nemocného ošetřuje, žije s ním ve společné domácnosti. To neplatí, pokud jde o ošetřování či péči o dítě do 10 let rodičem.
Pokud jsou manželé rozvedeni a je stanovená střídavá péče, za domácnost, ve které dítě žije, se považují obě domácnosti.
Nárok na ošetřovné nevzniká, pokud z důvodu péče o toto dítě osoba pobírá peněžitou pomoci v mateřství či rodičovský příspěvek.

Jak požádat o ošetřovné

Rozhodnutí o nutnosti ošetřování vystavuje lékař a zaměstnavatel ho předává svému zaměstnavateli. Tím uplatňuje nárok na sociální dávku. Aby mu mohla být dávka vyplacená, musí doložit ukončení potřeby ošetřování. I tento doklad dostane dotyčný od lékaře.
Pokud rodiče čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školského či dětské zařízení, žádají o potvrzení od pověřené osoby tohoto zařízení.