Jak se vyrábí a čiští biometan

Surový bioplyn je nutné očistit a tím ho zbavit nežádoucích složek, mezi které patří především voda, Co2, H2S, kyslík a další složky. Vyčištění se provádí s ohledem k jeho budoucímu použití.

Pro úpravu bioplynu na biometan lze využítrůzných technologických metod. Jednotlivé metody se od sebe liší v principu separace, ale také kompletností a kapacitními schopnostmi.

Nejčastěji používanými metodami čištění bioplynu jsou:

  • adsorpce: Provádí se metodou střídání tlaků. Jde o technologii, u které nevzniká žádná odpadní voda. Před adsorpcí je nutné provést předodsiření.
  • absorpce: Lze ji provést tlakovou vodní vypírku (vysoká spotřeba vody i elektřiny), chemickou vypírkou či nízkotlakovou absorpcí.
  • membránová separace: Je postavená na rozdílné průchodnosti jednotlivých složek ve směsi. Membránové sítě jsou většinou vyráběné z polymerů.
  • nízkoteplotní rektifikace: Jedná se i vymrazování CO2 mající výrazně rozdílnou teplotu tuhnutí než metan. Tato metoda je energeticky velmi náročná.

Blíže o biometanu a jeho legislativě

Biometan je (zjednodušeně řečeno) vyčištěný bioplyn, který je obnovitelným zdrojem energie. Díky němu je možná alespoň částečná náhrada ropných produktů.

Nutná kvalita využívaného biometanu je daná kvalitativními parametry. Ty jsou uvedené v technických pravidlech GAS TPG 902 02 „Jakost a zkoušení plynových paliv s vysokým obsahem metanu“.

Posuzovanými parametry jsou obsah metanu, vody, kyslíku, oxidu uhličitého, dusíku, vodíku, síry bez odorantů, merkaptanové síry bez odorantů, sulfanu bez odorantů, amoniaku. Dalšími parametry jsou ještě halogenové sloučeniny, organické sloučeniny křemíku a mlha, prach a kondenzáty.

Používání biometanu upravují i další vyhlášky, zákony a technická doporučení. Nejnovější je Vyhláška č. 108/2011 Sb. Přibližuje měření plynu, způsob stanovení náhrady škody při jeho neoprávněném odběru, uskladňování či při neoprávněné dodávce, přepravě atd.

Výhody biometanu

Podstatnou výhodou biometanu je jeho obnovitelnost, ale také větší ekologičnost. Má nízké emise skleníkových plynů. Biometan nezpůsobuje ani kontaminaci půdy či spodních vod v případě havárií s následným únikem paliva. Na rozdíl od některých jiných obnovitelných zdrojů energie (např. ze slunce či větru), mohou mít bioplynové stanice stabilní výrobu po celý rok.

Biometan přináší i ekonomické výhody. Je levnější pohonnou hmotou a výhodnost spočívá i v tom, že se dá výrobou získat cca trojnásobek energie investované do výroby.

Z dalších výhod si uveďme jednoduchou distribuci k uživateli, lepší startování i v nízkých teplotách (při použití biometanu jako paliva), snížení závislosti na dovozu zemního plynu ze zahraničních zemí, zpracování i části komunálního odpadu, větší zaměstnanost v oblasti zemědělství atd.

Nevýhody biometanu

Nevýhodou biometanu je především nedostatečná zkušenost s jeho výrobou. Jsou zde nutné také počáteční investice, a protože nejsou dopředu známé výsledky, investorů je méně. Nákladné je i čištění a další úprava bioplynu a problém je i s legislativou, která je zatím nedostatečná a v jednotlivých zemích Evropské unie se liší.

Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace (CzBA) je sdružení, které má být národní technickou platformou v oblasti výroby využití bioplynu. Asociace byla založená roku 2007 a má více než 60 členů. Mezi ně patří vědeckovýzkumné instituce, dodavatelé a výrobci technologií na výrobu bioplynu, provozovatelé bioplynových stanic atd.

CzBA je členem Evropské bioplynové asociace, Asociace NGV, Českého plynárenského svazu, České technologické platformy pro udržitelnou chemii a České technologické platformy pro biopaliva.

CzBA se podílí na tvoření legislativních opatření, činnosti různých expertních skupin, ale také se účastní na mezinárodních projektech.

CzBA přináší různé služby pro zájemce o bioplyn, investory a výzkumníky. Konkrétními službami jsou provozní poradenství, vzdělávání a osvěta, sběr a hodnocení statistických dat z oboru, zpracování specializovaných analýz trhu, asistence při investičním plánování, zprostředkování přímých kontaktů na klíčové aktéry oboru a legislativní poradenství.

Mohlo by vás zajímat