Jak na sirotčí důchod

Sirotčí důchod představuje důchodovou dávku určenou nezaopatřeným dětem. Skládá se ze dvou složek- základního výměru a procentní výměry.

Základní složka je stejná pro všechny důchodové dávky. V roce 2014 jde o částku 2 340 Kč.
Procentní výměra představuje 40 % z výměry starobního či invalidního důchodu, který měla osoba v době smrti.
Podmínky a další náležitosti související se sirotčím důchodem vycházejí z § 52 zákona o důchodovém pojištění.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti v případě, že mu zemře rodič, osvojitel či osoba, na které bylo dítě odkázáno výživou. Nezaopatřeným dítětem je myšlena nezletilá osoba či zletilá, která splňuje podmínky nezaopatření. To znamená, že ještě studuje (SŠ či VŠ). Nezaopatřená osoba nemůže být starší 26 let.
Další podmínkou je, že zemřelá osoba, po které má nezaopatřené dítě nárok na sirotčí důchod, byla poživatelem invalidního či starobního důchodu či splňovala podmínku pro nárok na starobní důchod či podmínku minimálně poloviny doby pojištění potřebné pro nárok na invalidní důchod. Tuto podmínku (ohledně starobního i invalidního důchodu) nemusí splňovat, pokud osoba zemřela následkem pracovního úrazu.
Zemře-li nezaopatřené osobě pěstoun, nevzniká mu nárok na sirotčí důchod.
Nárok na sirotčí důchod jedinci zaniká osvojením. Pokud by bylo osvojení zrušené, vznikne znovu nárok na sirotčí důchod.
Zemřou-li dítěti oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po obou. Kdyby v tomto případě došlo k osvojení dítěte jen jednou osobu, jeden sirotčí důchod mu bude i dále vyplácený.
Nárok na sirotčí důchod nevzniká osobám mající invalidu třetího stupně. Tyto osoby mají totiž nárok na jiné dávky – invalidní důchod.

Jak požádat o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod se podává na české správě sociálního zabezpečení na příslušné pobočce podle místa trvalého bydliště žadatele.
Pokud nezaopatřená osoba není ještě zletilá, podává za ni žádost zákonný zástupce.
Kromě žádosti o sirotčí důchod je nutné předložit i další dokumenty. Jsou jimi občanský průkaz či rodný list dítěte, občanský průkaz zemřelého rodiče, úmrtní list, rozhodnutí o přiznání invalidního či starobního důchodu. Pokud nejsou k dispozici dokumenty o přiznání starobního či invalidního důchodu (zemřelý nebyl poživatelem), předkládají se doklady prokazující dobu pojištění.
Po podání žádosti a všech dokladů se rozhodne o přiznání sirotčího důchodu do 90 dnů od dne zahájení řízení. Pokud je třeba některé záležitosti došetřit, lhůtu je možné prodloužit.
Bude-li sirotčí důchod zamítnut, může se dotyčný či jeho zákonný zástupce proto rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení odvolat, a to do 30 dnů od jeho oznámení účastníkům řízení.