Jak na invalidní důchod

Invalidní důchod je důchod poskytovaný státem. Peníze na něj jdou z českého důchodového pojištění. Kromě invalidního důchodu rozlišujeme ještě důchod starobní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Invalidní důchod se odvíjí od stupně invalidity. Ty jsou tři a určuje se podle poklesu schopnosti pracovat.
Výše invalidního důchodu je tvořená součtem základní a procentuální výměry invalidního důchodu, přičemž základní výměra invalidního důchodu pro rok 2014 činí 2 340 Kč měsíčně. Procentuální výměra se stanovuje procentní sazbou z výpočtu základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku. Záleží také na stupni invalidity. U prvního stupně to je 0,5%, u druhého 0,75 % a u třetího 1,5 %. Výše invalidního důchodu se mění, pokud se změní stupeň invalidity.

Kdo má nárok na invalidní důchod

Na invalidní důchod má nárok jedinec, kterému byl uznán příslušný stupeň invalidity: pokles pracovní schopnosti o 35 – 49 % u prvního stupně, u druhého stupně to je o 50 – 69 % a u třetího (nejtěžšího) stupně minimálně o 70 %. Zdravotní stav posuzují lékaři příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Dalšími podmínkami pro uznání invalidního důchodu je věk do 65 či důchodový věk (v opačném případě vzniká nárok na starobní důchod), potřebná doba pojištění (nemusí být splněna, pokud je invalidita následkem pracovního úrazu). Potřebná doba pojištění je u pojištěnců do 20 let méně než 1 rok, do 22 let 1 rok, do 24 let 2 roky, do 26 let 3 roky, do 28 let 4 roky a nad 28 let 5 let.
Pokud byl žadateli o invalidní důchod již přiznán předčasný starobní důchod, nemá nárok na invalidní. To platí pouze v případě, že není invalidní důchod následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Nárok na invalidní důchod pojištěnci zaniká dnem, kdy dosáhl 65 let. Tímto dnem mu vzniká nárok na starobní důchod. V tomto případě se neprovádí výpočet starobního důchodu, ale je vyplácená stejná částka jako u invalidního důchodu.

Jak probíhá žádost o invalidní důchod

Chcete-li požádat o invalidní důchod, zajděte na pobočku České správy sociálního zabezpečení dle místa vašeho bydliště. Tam vyplníte Žádost o invalidní důchod. Kromě oprávněné osoby může žádost podat také opatrovník oprávněné osoby, případně rodinní příslušníci, pokud oprávněné osobě zdravotní stav neumožňuje návštěvu úřadu.
Z dalších předkládaných dokladů to je občanský průkaz, doklady o studiu, doklady prokazující dobu zaměstnání, doklad o výkonu vojenské či civilní služby a rodné listy dětí při požadavku zápočtu péče o děti.
Kromě toho je nutné, aby se oprávněná osoba podrobila vyšetření zdravotního stavu. O změně invalidity rovněž rozhoduje posudkový lékař v rámci kontroly. Ty se podstupují v určitém časovém horizontu dle konkrétního případu.
Pokud s rozhodnutím posudkového lékaře nesouhlasíte, máte možnost podat námitku na ČSSZ, a to v zákonné lhůtě 30 dnů. Pokud námitky byly zamítnuté, má ještě oprávněná osoba možnost podat žalobu u správního soudu.