Hospodaření s pitnou vodou (nejen) v pasivním domě

Pojem „pitná voda“ je definovaný zákonem 285/200 Sb. a vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky 252/2004 Sb.Tento zákon a vyhláška doslovně říkají, že „pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutní, chronický či pozdním působením na zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Spotřeba pitné vody je dána vyspělostí státu. Čím více je stát vyspělý, tím větší má spotřebu vody. Jednu z nejvyšší spotřeby vody mají v USA – kolem 300 l na osobu. Česká republika má kolem 120 l na osobu. V posledních letech se spotřeba vody u nás snižuje, což je především důsledek jejího zdražování.

Vlastnosti a parametry pitné vody

Pitná voda musí splňovat určité hygienické požadavky. Proto je kontrolována metodami, které jsou určené vyhláškou č.252/2004 Sb. Vyhláška je v souladu s předpisy EU.

Je zhruba sto parametrů, které se stanovují při zkoumání pitné vody. Zkoumá se přítomnost některých bakterií a dalších nečistot. Jsou jimi např. escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, pseudomonas aeruginosa, clostridium pefringens atd. Pitná voda z vodovodního řádu obsahu chlor. Díky němu je možné zabezpečit, aby se dostala nezávadná voda z vodovodu a do kohoutku. Množství chloru je nezávadné. Pro představu to je jedna kapka na 1 000 litrů vody.

Barva vody je mléčná. To je dáno vzduchem ve vodě. Pokud si však natočíte vodu a necháte ji odstát, stane se voda průhlednou.

Má-li voda rezavou barvu, obsahuje usazeniny z potrubí. Neznamená to však, že by byla zdravotně závadná. Pitná voda se také liší svou tvrdostí. Ta se liší podle množství vápníku a hořčíku. Není vhodná voda příliš měkká ani tvrdá. Zdravotně je vhodnější spíše tvrdší voda.

Vodní filtry

Na většině míst v České republice je zajištěná kvalitní pitná voda z vodovodu, přesto někteří využívají vodních filtrů, které dodají vodě vyšší kvalitu. Jejich úkolem je především vodu změkčit, zbavit ji chloru, bakterií či těžkých kovů.

Otázkou zůstává, jestli se vyplatí vodní filtr koupit. Uvažujete-li o něm, nechte si provést rozbor vaší pitné vody, který ukáže na případné nedostatky. Kohoutková voda musí být pitná, ale i kvalitě pitných vod rozdíly jsou, což je dáno tím, že u některých parametrů jsou určené pro splnění podmínek pitné vody limity, které se více či méně mohou šplhat k povolenému maximu. Rozhodnete-li se pro zakoupení vodních filtru, můžete vybírat z několika druhů. Liší se hlavně použitím i metodou filtrace. Vodní filtry mohou být napojené přímo na vodovod, ale využít lze i nádobové vodní filtry. Ty jsou za nižší pořizovací cenu.

Problémy s pitnou vodou ve světě

V České republice považujeme přístup ke zdroji pitné vody za samozřejmost, v celosvětovém měřítku tomu tak není. Na nedostatek pitné vody je třeba nahlížet jako na globální problém, který je nutné řešit.

Ani lidé mající to štěstí, že mají dostatek pitné vody, by jí neměli zbytečně plýtvat. Už proto, že prognózy o stavu pitné vody v budoucnu nejsou zrovna optimistické. Očekává se další úbytek zdrojů vody, a to nejen v rozvojových zemích.

V některých částech země jde o velmi závažnou problematiku. Nejvíce se to dotýká Afriky (subsaharská část). Problematická je také Čína. Dohromady je na světě téměř miliarda lidí nemající přístup k pitným zdrojům vody.

Nedostatek pitné vody a její nahrazování nekvalitní vodou má negativní dopad na zdraví lidí. Je také důvodem vysoké dětské úmrtnosti. Často umírají na průjmové onemocnění způsobené bakteriemi ze závadné vody.

Druhy vod v domácnosti

Kromě pitné vody ještě v domácnosti využíváme užitkovou a odpadní vodu.

  • užitková voda: Jde o hygienicky nezávadnou vodu, ale protože se nepoužívá na pití a vaření nemá přísná kritéria na své fyzikální vlastnosti. Jako užitkovou vodu lze využívat dešťovou vodu. To vede k větším úsporám za vodu. Do užitkové vody patří také bílá neboli provozní voda. Hodí se především na splachování, praní či zálivku. Některé domácnosti mohou mít užitkovou vodu z vodovodní sítě. Nesmí však být propojená potrubím s pitnou vodou.
  • odpadní voda: Je to voda mající zhoršenou kvalitu kvůli lidské činnosti. Z úsporných i ekologických důvodu se pozornost zaměřuje především na šedou vodu, což je její část, kterou lze za určitých podmínek opětovně využívat.

Jak se vyrábí pitná voda?

V současné době se pitná voda získává hlavně z přehrad a řek, tj. z povrchových zdrojů a méně pak ze studní (podzemní voda). Získanou vodu je nutné před užitím upravit, aby byla skutečně pitná a zdravotně nezávadná. Voda se nejdříve filtruje. Postupně přechází přes mříž a zachycuje větší částice. Poté ještě prochází sítí, jež zachytí i ty nejmenší částečky nečistot. Zbylé nečistoty se vysráží pomocí síranu hlinitého. Vzniknou vločky nečistot, které se pak již snadno odstraní pískovým filtrem. Další odstranění nečistot je třeba pouze v případě, že je voda více znečištěná. Do očištěné vody se přidává desinfekce, jejímž úkolem je zničení bakterií.

V této fázi je voda připravená k použití v domácnostech. Shromažďuje se ve vodojemu a odtud putuje ke konečnému spotřebiteli. Kvalita pitné vody se pravidelně kontroluje u spotřebitele i ve vodojemech.

Zdroje pitné vody v domácnosti

Zdroj pitné vody v domácnosti zajišťuje vodovodní řád. Další zdroj mohou mít majitelé rodinných domů. Je jím studna.

Voda z vodovodního řadu

Voda z vodovodního řadu je pro většinu domácností jediným zdrojem pitné vody. Zákon stanovuje, že každá stavba musí být připojená k vodovodu. Stanovuje to vyhláška 268/2009 Sb.

Na kvalitní vodovodního řádu závisí i ztráta vody. Pohybuje se kolem 20%. Pozor: Je zajímavé vědět, že i za tuto vodu platíme.

Studna

Chcete-li využívat studnu jako zdroj pitné vody, je třeba pravidelně provádět měření kvality vody.Studny totiž mohou být kontaminovány z kanalizace, žump atd. Nejčastěji nevyhovují mikrobiologické ukazatele, ale i další parametry. Znečištěné studny nejsou v praxi nic výjimečného. Ke kontrole by mělo docházet alespoň jednou do roka, nejlépe na jaře.

Fyzikálněchemické a mikrobiologické rozbory se provádějí v akreditovaných laboratořích po celé České republice. V České republice čerpá pitnou vodu z domovní či veřejné studny cca 10% obyvatel. Ostatní jsou zásobováni vodou z veřejných vodovodů. Předpokládá se, že nadále bude více lidí využívat vody z vodovodních sítí.

Hospodaření s pitnou vodou

Pasivní domy se zaměřují na efektivní využívání energií, a proto se samozřejmě snaží i uspořit vodu, a to hlavně efektivní úpravou vody, využíváním přírodních zdrojů vody, úpravou a recyklací vody pomocí vodních filtrů a minimalizováním znečištění odpadních vod.

Tipy na úspory pitné vody

Jsou mnohé tipy, které vám umožní úsporu pitné vody v domácnosti, ať už jde o její šetrnější využívání či používání dešťové vody, šedé vody atd.

Stavíte-li si dům, je vhodné myslet na úsporu spotřeby pitné vody již ve fázi plánování domu.V tomto aspektu je nutné zaměřit se především na rozvody vody v domě. Ty by měly splňovat následující kritéria:

  • mít co nejkratší vedení rozvodů
  • minimalizovat vedení rozvodů vody v obvodové stěně ve prospěch vedení vnitřními příčkami
  • umístění výtokových baterií co nejblíže zásobníkům teplé vody
  • zajištění dostatečného spádu odpadového potrubí
  • optimální tepelná izolace u přívodu vody a zásobníků
  • nepoužívat cirkulaci teplé vody

Mohlo by vás zajímat