Energetický regulační úřad (ERU) – k čemu slouží?

Energetický regulační úřad (ERÚ) vznikl roku 2001 na základě zákonu č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Představuje ústřední orgán státní správy. Český energetický regulační úřadsídlí v Jihlavě a jeho další pracoviště najdete v Praze a Ostravě. Jeho předsedkyní je od srpna 2011 Ing. Alena Vitásková, kterou zastupují tři místopředsedové.

Odbor kanceláře předsedkyně obstarává činnosti, které souvisejí s řízením úřadu. Vyplývají ze státních norem státu a patří mezi ně strategické plánování, komunikace s ústředními orgány státní správy i mezinárodní komunikace atd. Kromě předsedkyně a odboru její kanceláře patří do organizační struktury ERÚ:

  • sekce regulace: Má na starosti cenová rozhodnutí pro teplárenství, plynárenství a elektroenergetiku. Rozhoduje spory mezi držiteli licencí a mezi nimi a zákazníky. Připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a k dalším souvisejícím zákonům.
  • legislativně správní sekce: Zajišťuje problematiku legislativně právního charakteru a vykonává kontrolu a dozor nad ochranou spotřebitele.
  • provozní sekce: Má na starost správu související se státním rozpočtem na tuto oblast. Zaměřuje se na ekonomické činnosti, správu majetku, mzdové a personální záležitosti, oblast informatiky a komunikační technologie atd.
  • sekce kontroly: Kontroluje dodržování energetického zákona a dalších souvisejících zákonů. Kontroly mohou vycházet z podnětů ERÚ či z podnětů účastníků energetického trhu.
  • odbor licencí: Spadá pod sekci kontroly.
  • interní audit: Zajišťuje úkony související s finanční kontrolou ve veřejné správě, která je daná zákonem.

Úkoly regulačního úřadu

Shrňme si funkce ERÚ, které jsme si již naznačili při popisu činností jednotlivých organizačních celků tohoto úřadu.

Mezi hlavní úkoly patří tedy regulace ceny energií, podpora využívání alternativních zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, ochrana zájmů spotřebitelů, ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí na obchodování s energií, šetření soutěžních podmínek, spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, podpora hospodářské soutěže v energetice a výkon dohledu na trhy v energetických odvětvích.

ERÚ na mezinárodním trhu

ERÚ spolupracuje s evropskými unijními institucemi, partnerskými regulačními úřady a zájmovými sdruženími evropských energetických regulátorů CEER. Je jeho členem a v rámci tohoto členství se aktivně podílí na různých činnostech, které vytvářejí a zlepšují podmínky pro fungování trhů s plynem i elektřinou.

ERÚ se angažuje i v činnosti regionálních iniciativ. Jeho hlavním partnerem je bruselské generální ředitelství pro energetiku. Udržuje kontakt i dalšími evropskými institucemi.

Spolupracuje také s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánu (ACER), jehož posláním je koordinace postupu národních regulačních orgánů při tvoření jednotného trhu. Činnost ACER byla zahájena roku 2011.