Detektor plynu

Detektory plynu jsou různá zařízení sloužící k odhalení uniku plyny. Díky nim je možné předejít nehodám, které by ucházející plyn mohl způsobit.

Detektory plyny jsou rozmanité. Rozlišujeme např. přenosné detektory, detektory určené pro umístnění v místech, kde je možný únik plynu – kuchyně, karma, plynová kotelna atd. Jednotlivá zařízení se liší i rozsahem svých funkcí.

Princip detektorů plynu

Detektory plynu pracují na různém principu. Nejčastěji se setkáme s těmito způsoby měření.

  • katalytické spalování – nejčastěji využívaný způsob. Čidla jsou založena na katalytickém spalování detekovaného hořlavého plynu na žhaveném odporovém tělísku a tím dochází ke změně jeho odporu.
  • elektrochemický princip – V pouzdře jsou umístěny dvě elektrody ponořené do elektrolytu. Ten může být tekutý, gel nebo porézní napuštěná hmota, která je od okolí oddělena speciální polopropustnou membránou. Plyn prostupuje přes tuto membránu do elektrolytu a vyvolává zde chemickou reakci.
  • infračervený princip – využívají světelné interference a měření indexu lomu světla v plynovém prostředí.
  • ionizační princip – ve spalovací komoře hoří vodíkový plamen. Ten je napájen hořlavou směsí z láhve a kyslíkem. Pokud dojde k tomu, že v nasátém okolním vzduchu se objeví uhlovodík, zvětší se eklektická vodivost, která vyvolá poplach.
  • polovodičový princip – na křemíkové destičce je tenká vrstva polovodičePlyn vstupující do této vrstvičky způsobí oxidaci a tím změnu elektrické vodivosti.

Domácí detektory plynu

Domácí detektory plynu jsou určené všem, kteří doma mají zařízení, jenž může způsobitnahromadění hořlavých či výbušných plynů.

Domácí detektory mají optickou či akustickou signalizaci (většinou obojí). Místo instalace se odvíjí podle toho, jestli má detektor odhalit únik lehkého plynu držícího se v horních místech či těžkého plynu, který klesá k podlaze.

Konkrétních modelů domácích detektorů plynu je celá řada. Detekují různé plyny. Nejčastěji propan butan, zemní plyn, ropné látky a etylen.

Jednotlivá zařízení se liší poplachem, citlivostí, detekcí, přívodním kabelem, napájením, reakční dobou, montážní vzdáleností, rozměry atd.

Propracované jsou především digitální kompaktní detektory plynu, které dokáží detekovat více než 200 plynů. Četné modely mají v sobě zabudovaný senzor s vyhodnocením na LCD displeji a hlídáním kalibračních termínů, možností připojení přídavného snímače, interním čidlem teploty atd. K detektoru plynu si můžete dokoupit i další příslušenství.

Ruční detektory plynu

Ruční detektory plynu jsou určené ke snímání hořlavých a výbušných plynů v ovzduší. S tímto zařízením se podaří najít místa, ve kterých je zvýšená koncentrace plynů. Mají zpravidla optickou i zvukovou signalizaci a mnohé přístroje mohou ukládat jednotlivá měření do paměti detektoru.