Jak se čistí odpadní vody?

Odpadní vodu definujeme jako vodu, jejíž kvalita byla zhoršená lidskou činností, a to buď v domácnostech či jinou každodenní lidskou činností či v průmyslových podnicích.

Odpadní voda je znečištěná různými rozpuštěnými i nerozpuštěnými látkami. Může být také znečištěná teplotně či radioaktivitou.

Míra znečištění se liší. Odhaduje se podle chemických rozborů. Důležitými ukazateli jsou PH, teplota, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, dusík amoniakální, dusík celkový, fosfor, kyanidy, uhlovodíky, extrahovatelné látky, olovo, zinek, arsen, kadmium atd.

Přípustná míra znečištění odpadní vod vypouštěných do kanalizace je daná zákonem o vodovodech a kanalizacích. Je nutné rozlišovat mezi odpadní vodou a odpadem v kapalném stavu. Nakládáním s odpadem se řídí jinými právními předpisy.

Druhy odpadních vod

Odpadní vody dále ještě rozdělujeme podle způsobu jejich vzniku. S tím souvisí i to, jaké znečišťující látky obsahují. Rozlišujeme především:

 • srážkovou vodu: Jde o vodu z deštných a sněhových srážek. Někdy se tato voda využívá v rodinných domech rovnou bez čištění. Je vhodná např. na zalévání a na další činnosti v domácnosti.
 • městskou odpadní vodu: Jedná se o komunální odpadní vodu vzniklou každodenní lidskou činností. Patří sem voda splašková, srážková a oplachová (využívaná k čištění silnic).
 • průmyslovou odpadní vodu: Vzniká v průmyslových továrnách a dalších výrobnách. Podle odvětví průmyslu se odvíjí i míra znečištění. Kromě vody použité ve výrobě odvádějí průmyslové podniky i odpadní vodu sloužící na chlazení zařízení. Tyto vody jsou znečištěné jen tepelně.
 • odpadní vodu obsahující zvlášť nebezpečné látky: Pro vypouštění této odpadní vody je nutné mít povolení. Povolení se vyjednává na vodoprávním úřadě, který je součástí odboru životního prostředí a zemědělství. Mezi zvlášť nebezpečné látky patří organohalogenové sloučeniny,or­ganofosforové sloučeniny, organocínové sloučeniny, rtuť, kadmium, persistentní minerální oleje atd.

Další dělení odpadních vod

Budete-li se zajímat o míru znečištění odpadních vod, setkáte se i s barevným označením. Na jeho základě rozlišujeme:

 • žlutá voda: Tvoří je odpadní voda z toalet, bez fekálií.
 • hnědá voda: Rovněž jde o odpadní vodu z toalet včetně fekálií. Obsahuje fosfor, dusík a draslík.
 • šedá voda: Je to voda z koupelen, sprch, umyvadel, praček atd. Je znečištěná především pracími prášky a dalšími prostředky na udržení hygienické čistoty. Šedá odpadní voda má vysokou koncentraci soli a někdy i fosforu.
 • černá voda: Vzniká oddělování hnědé a žluté vody. Podaří-li se ji oddělovat od ostatních vod, může sloužit k hnojení a tím nahradit syntetické hnojivo.

Metody čištění odpadních vod

Odpadní vody lze čistit různými metodami. Dělíme je na chemické, fyzikálně-chemické a biologické. Těmi nejčastějšími jsou:

 • sedimentace: K usazování nečistot se používají různé lapáky a usazovací nádrže.
 • flotace: Jde o třídění jemného materiálu různého složení. Třídí se podle smáčení vodou.
 • odstřeďování: Urychluje se jím přirozené sedimentace. Používá se různých odstředivek.
 • magnetická separace: Oddělují se magneticky aktivní minerály od látek magneticky neaktivních.
 • iontová výměna: Jde o pracovní cyklus ionexu (měniče iontů). Její pomocí dochází k odstranění dusičnanů, těžkých kovů, amoniakálního dusíku, dekarbonizaci vody, demineralizaci vody atd.
 • filtrace: Pevné látky se oddělují od kapaliny pomocí různých filtrů.
 • kolagulace: Označuje srážení. Z roztoku se vylučuje pevná látka. Pro podporu srážení se používají různá přídavná činidla.
 • neutralizace: Jedná se o chemickou reakci zásady s kyselinou.
 • biologické metody: Patří do nich aerobní (aktivační systémy) i anaerobní procesy.

Čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV) je zařízení, ve kterém se čistí odpadní vody. Ta se sem dostává hlavní stokou ze stokové sítě. Existují čistírny různých velikostí a odlišují se také účelem použití. Čistírny jsou v blízkosti továren, měst a obcí zajišťující čištění komunální odpadní vody.

Fungování ČOV

ČOV obvykle funguje ve třech stupních. Jsou jimi mechanické předčištění, biologické čištění a dočištění.

Mechanické předčištění

Mechanické předčištění zbavuje odpadní vodu nečistot několika způsoby. Už při přivádění odtokové vody jsou odstraňovány nejhrubší nerozpuštěné látky. Děje se tak pomocí lapáku štěrku.

Další hrubší plovoucí nečistoty odstraňují česle mající ruční či strojové shrabování naplavenin. Používány jsou rovněž lapáky písku a tuku.

Poslední stupeň mechanického předčištění představuje usazovací nádrž. Dochází tu k první sedimentaci. Jemné nerozpuštěné látky se usazují a následně se stírají z povrchu nádrže.

Biologické čištění

Biologické čištění je možné provádět různými technologiemi. Nejvíce se používá aktivace, v rámci které dochází ke styku aktivovaného kalu s odpadní vodou. Aktivovaný kal obsahuje mikroorganismy, které rozkládají nečistoty.

Během biologického čištění dochází k různým procesům. Jsou jimi mineralizace, nitrifikace, detoxikace atd.

Dočištění

Ne vždy je součástí čištění odpadní vody. Je důležité, především jsou-li kladené vyšší nároky na čistotu vody. Čistírny mají své kalové hospodářství. Zpracovávají vzniklý kal, který se využívá jako biomasa. Hodí se jako přírodní hnojivo.

Domácí čistírny odpadních vod

Malé domácí čistírny odpadních vod slouží k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Nahrazují jímku či septik. Používají se k čištění splaškových vod především z rodinných domů, ale i chat, penzionů a dalších menších objektů, které nejsou napojené na kanalizaci.

Domácí čistírny se dělí podle druhu čištění. Nejčastěji se používá mechanicko-biologické.

Existují různé modely lišící se cenou i provozními náklady, objemem, výkonností, způsobem využití vyčištěné vody atd. Chcete-li si pořídit domácí čistírnu odpadních vod a nevyznáte se v nabídce, je lepší poradit se o konkrétním typu s odborníkem. Důležitý je mimo jiné hygienický posudek a vyjádření stavebního úřadu.

Kvalitní čistírny jsou parotěsné, což znamená, že z nich neuniká žádný obtěžující zápach.

Domácí čistírnu je nutné udržovat. Údržba spočívá v pravidelné vizuální kontrole a provzdušňování a cirkulace kalu. Dvakrát do roka je nutné vyvézt tekutý kal.

Domácí čistírnu kupujte vždy od kvalitních prodejců majících certifikát a povolení o bezpečnosti provozu. Vhodné je volit firmu, která poskytuj i pozáruční servis.

Mohlo by vás zajímat