Co je to bioplyn?

Bioplyn představuje plyn, který vzniká biologickým rozkladem organických látek v anaerobních podmínkách. Příkladem může být také uhynulá ryba v poněkud morbidním úvodním obrázku. Bioplyn je obnovitelným zdrojem energie.

Tento proces nese název anaerobní digesce neboli metanová fermentace. Vlivem tohoto procesu vzniká směs plynů a fermentovaný zbytek organických plynů.

Bioplyn je surovým plynem produkovaným různými druhy bioplynových stanic či čistírnami odpadních vod. Za bioplyn nelze považovat např. skládkový plyn. Může totiž obsahovat škodlivé látky.

Na rozdíl od biometanu je bioplyn neupravený. Pokud ho chceme v energetice efektivně využívat, je třeba ho očistit, tj. zbavit ho některých složek.

Základní údaje o bioplynu

Bioplyn je složený ze dvou základních plynů, kterými jsou metan (60 – 70%) a oxid uhličitý (30 – 40%). Dalšími složkami, jež jsou součástí bioplynu v menší míře, jsou dusík, čpavek, sulfan, voda, siloxan atd.

Bioplyn je získáván z přirozeného prostředí sedimentů a mokřad, ale také je produkovaný v zemědělském prostředí a odpadovém hospodářství.

V zemědělství se pěstují rostliny určené přímo pro energetické účely. Patří mezi ně plodiny olejnaté, lignocelulózové atd. Bioplyn je těžší než vzduch. Jeho výhřevnost se odvíjí podle obsahu metanu. Obecně jde o energetický významnou surovinou s výhřevností pohybující se v rozmezí 18 – 26 MJ/m3.

Bioplyn se používá především k přímému spalování (výroba tepla), ke kogeneraci (společná výroba elektřiny a tepla), trigeneraci (společná výroba tepla, elektřiny a chladu) a jako pohon pro dopravní prostředky a palivové články. Vtlačený upravovaný bioplyn má uplatnění v plynárenské síti.

Bioplynové stanice

K výrobě bioplynu dochází v bioplynových stanicích. Jde o moderní technologická zařízení, u kterých se dbá na jejich ekologičnost. Zpracovávají biomasu.

Materiál je zpracováván v reaktorech prostřednictvím metanové fermentace. Počet bioplynových stanic v České republice neustále roste.

Na výstavbu bioplynové stanice je možné získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Dotace může dosáhnout až 40% výdajů na výstavbu, maximální částkou je však 100 milionů korun.

Dotaci je možné povolit pouze veřejnoprávním subjektům na základě těchto dokladů – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, položkový rozpočet, stanovisko místního krajského úřadu o životním prostředí, stavební povolení, rozptylová studie, doklad o způsobu zajištění paliva a energetického auditu.

Druhy bioplynových stanic

Existují různé bioplynové stanice, které se liší v různých aspektech, především tím, jaký materiál zpracovávají. Podle tohoto kritéria se dělí na:

  • zemědělské bioplynové stanice: U nás jsou nejčastější. Zpracovávají především energetické plodiny a statková hnojiva. Najdeme je hlavně v areálech zemědělských provozů. Tyto bioplynové stanice jsou nejjednodušší na uvedení do provozu.
  • průmyslové bioplynové stanice: Zpracovávají i potenciálně rizikové látky, čemuž je nutné přizpůsobit jejich technologii. Proto jsou zde přísnější legislativní podmínky.
  • komunální bioplynové stanice: Zpracovávají komunální odpad. Jsou zde náročnější technologické podmínky, protože je nutné snížit zápach vstupního materiálu tak, aby neobtěžoval své okolí. Důležité je také zaměřit se na separaci nečistot.

Mohlo by vás zajímat