Biomasa: Alternativní zdroj energie

Definice biomasy je prostá. Biomasu můžeme stručně definovat jako hmotu organického původu. Její energie pochází z fotosyntézy a slunečního záření.

Biomasa vzniká z rozmanitých organismů, do kterých patří rostliny, bakterie, houby i živočichové. Dále se při její tvorbě využívá zemědělských zbytků, exkrementů užitkových zvířat, biologicky rozložitelná část průmyslového i komunálního odpadu atd.

Kromě odpadní biomasy je ještě biomasa záměrné pěstovaná. K tomuto účelu se využívá rostlin a bylin s krátkým vegetačním obdobím, oblíbené jsou v poslední době např. japonské topoly.

Biomasu máme „suchou“ a „mokrou“ podle toho, co ji tvoří. I základní technologie určené kezpracování biomasy se rozlišují na suché a mokré. Mezi suché procesy patří spalování, zplyňování a pyrolýza (termický proces). Mokrou technologií je především biochemická přeměna, např. metanové kvašení, výroba biovodíku atd.

Energetická hodnota biomasy se určuje spálením v joulometru, ale také na základě podílů tuků, cukrů a proteinů. Energetická hodnota je totiž dána konkrétním složením biomasy. Proto výhřevnost biomasy kolísá.

Palivo z biomasy

Z biomasy se také vyrábí palivo – biopalivo. Biopaliva máme:

  • tuhá: Patří mezi ně dřevo v různých formách, sláma, seno a podobné materiály.
  • kapalná: Představují především alkoholová biopaliva (bioethanol, biomethanol, butanol), bioleje (vhodné jako palivo do naftových motorů), zkapalněná plynná biopaliva a další produkty.
  • plynná: Do této skupiny řadíme bioplyn z metanolu a oxidu uhličitého, dřevoplynu a vodík vyrobený štěpením uhlovodíkového biopaliva.

Výhody a nevýhody biomasy

Biomasa má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody patří to, že se jedná o obnovitelný zdroj energie. Má tedy budoucnost. Biomasa se dá za energetickými účely cíleně pěstovat. Na rozdíl od ropy a zemního plynu není dodávka závislá na zahraničním trhu (biomasa se dá vyrobit kdekoliv) a její spalování nemá takový dopad na životní prostředí jako spalování jiných paliv.

A jaké jsou nevýhody? Mezi ně patří menší výhřevnost. Je zapotřebí více biomasy, a to s sebou nese nároky na její skladování. Mezi další nevýhody patří složitější manipulace s biomasou a nepříznivý vliv vlhkosti na spalovací procesy. Podstatnou nevýhodou je i vyšší investiční náročnost a nedostatečná podpora státu.